Tiêu đề: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ VIỆC CHUẨN BỊ THAM GIA ETEP VỚI VAI TRÒ TRƯỜNG SƯ PHẠM CỐT CÁN - TS. Nguyễn Ngọc Hiền
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
      “Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục” là một trong chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 44/CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 thực hiện Nghị quyết 29- NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

      Hiện thực hóa nhiệm vụ, giải pháp trên, trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục ban hành theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các nhiệm vụ tác động trực tiếp đến sự phát triển và đổi mới các trường sư phạm, trong đó có Đề án NTEP về Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến 2025. ETEP là một trong những chương trình thực hiện Đề án NTEP nhằm huy động nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.

      Trường Đại học Đồng Tháp là một trong 10 trường sư phạm được chọn tham gia chương trình với vai trò trường sư phạm “cốt cán”. Xin giới thiệu Hội thảo cùng các quý vị quan tâm tới hoạt động bồi dưỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) phổ thông về cơ hội và thách thức của Trường Đại học Đồng Tháp khi tham gia ETEP với tư cách trường cốt cán.