Tiêu đề: BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - CN. Đỗ Tấn Lực
Tác giả: Đỗ Tấn Lực - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu
Tóm tắt:
     Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài đối với ngành sư phạm, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường thời gian tới.