Tiêu đề: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI - TS. Nguyễn Văn Bản
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Bản - Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Tham luận bàn về những bất cập trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp trong những năm qua. Trên cơ sở đó, tham luận đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông.