Tiêu đề: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tóm tắt:
      Việc học tập, bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non là việc làm vô cùng cần thiết, trong đó có hoạt động bồi dưỡng thường xuyên (BDTX). Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụnăm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm  thực hiện tốtcác nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và mục tiêu của ngành giáo dục đề ra. Nếu quản lý tốt hoạt động BDTX cho giáo viên mầm non sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ theo chương trình mới.