Tiêu đề: BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - TS. Dương Huy Cẩn
Tác giả: TS. Dương Huy Cẩn - Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: