Tiêu đề: BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI: KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN - TS. Phạm Quang Huy, ThS. Nguyễn Thị Thể Hà
Tác giả: TS. Phạm Quang Huy -Sở GD&ĐT Đồng Tháp; ThS. Nguyễn Thị Thể Hà - Trường CĐCĐ Đồng Tháp
Tóm tắt:
      Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa–hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã chỉ ra mục tiêu đối với giáo dục phổ thông là “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.” Trước yêu cầu đó, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm thực hiện mục tiêu của Nghị quyết trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: đó là yêu cầu cấp thiết và thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, thực tế về nội dung và nhu cầu được bồi dưỡng của giáo viên đòi hỏi rất lớn so với các hoạt hoạt động và kết quả thực hiện trong thời gian qua.