Tiêu đề: BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN QUA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG - ThS. Trương Huỳnh Xuân Phúc
Tác giả: ThS. Trương Huỳnh Xuân Phúc - Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tóm tắt:
     Hiện nay, trong hoạt động giáo dục ở nước ta đang có rất nhiều hình thức bồi dưỡng giáo viên (GV). GV tự nghiên cứu bồi dưỡng cho chính mình là quan trọng nhất trong quá trình tự học suốt đời. Bài viết giới thiệu mô hình nghiên cứu hành động (NCHĐ), bao gồm: Khái niệm; mục tiêu NCHĐ; các dạng NCHĐ; phương pháp NCHĐ; tiến trình NCHĐ; so sánh NCHĐ với nghiên cứu học thuật truyền thống; tình hình áp dụng mô hình NCHĐ ở nước ta; làm thế nào để thực hiện mô hình NCHĐ ở các trường học được hiệu quả.