Tiêu đề: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - TS. Phạm Đình Văn, SV. Nguyễn Nhựt Thanh
Tác giả: TS. Phạm Đình Văn – Trường Đại học Đồng Tháp; SV. Nguyễn Nhựt Thanh -Lớp ĐHGDTHCLC14A - Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: