Tiêu đề: CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC - ThS. Lê Thanh Bình
Tác giả: ThS. Lê Thanh Bình - Khoa QLGD&TLGD –Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: