Tiêu đề: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT TRONG KHU VỰC ĐBSCL - TS. Lê Hoàng Mai, TS. Trần Lê Nam, ThS. Võ Xuân Mai
Tác giả: TS. Lê Hoàng Mai, TS. Trần Lê Nam, ThS. Võ Xuân Mai - Khoa SP Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: