Tiêu đề: ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC DẠY HỌC - ThS. Lê Minh Cường
Tác giả: ThS. Lê Minh Cường - Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Một trong những nhiệm vụ cần thực hiện để đáp ứng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khóa 8 lần thứ XI của Đảng là đổi mới giáo viên theo định hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng giáo viên trong thời gian qua, chúng tôi đưa ra một định hướng mới nhằm tiếp tục bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông.

     Nội dung bài viết đề cập đến việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông theo định hướng: Cụ thể rõ mục tiêu bồi dưỡng (chuẩn cần đạt), xác định kiến thức nền tảng, điều kiện phát triển, thể hiện năng lực, hình thức bồi dưỡng và đánh giá quá trình phát triển năng lực của người giáo viên.