Tiêu đề: GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, ThS. Trần Kim Hương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, ThS. Lê Minh Thư
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, ThS. Trần Kim Hương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, ThS. Lê Minh Thư - Khoa SP Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
      Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đối với giáo viên phổ thông là quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giáo viên phổ thông cần trang bị đủ các kiến thức về khả năng sử dụng máy tính, khai khác nguồn tài liệu trên internet, biên soạn giáo án điện tử, trao đổi thông tin qua mạng,… Vì vậy, việc bồi dưỡng công nghệ thông tin cho giáo viên phổ thông là cần thiết.