Tiêu đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - TS. Phùng Thái Dương, ThS. Huỳnh Thị Kiều Trâm, CN. Phan Văn Tuấn
Tác giả: TS. Phùng Thái Dương, ThS. Huỳnh Thị Kiều Trâm, CN. Phan Văn Tuấn - Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
         Nhằm tổng kết, định hướng hoạt động bồi dưỡng và tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhà giáo thông qua các chuyên đề về hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) trong thời gian tới, bài viết sẽ tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung: Xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, cần thành lập nhóm nghiên cứu HĐTNST tại các trường sư phạm. Trong tình hình việc tìm hiểu, tổ chức bồi dưỡng và triển khai  HĐTNST cho nhà trường và giáo viên phổ thông là yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa “sống còn” đối với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông dự kiến được triển khai đại trà vào năm 2018.