Tiêu đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - ThS. Nguyễn Văn Xu
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Xu - Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Nghị quyết 29/NQ-TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được hội nghị trung ương 8 (khóa XI) thông qua đã xác định: trong giai đoạn hiện nay, giáo dục phổ thông bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường cần chú ý bồi dưỡng kỹ năng (KN) cho học sinh (HS). Hơn nữa, bậc phổ thông là bậc cơ sở tiền đề, là nền tảng nhằm chuẩn bị tâm thế, định hướng cho việc lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Do đó, trong phạm vi bài viết này chúng tôi, sử dụng phương pháp phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia và tập hợp những vấn đề được xã hội quan tâm về huấn luyện đào tạo KN, và nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp phổ thông. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng năng lực cho HS phổ thông trong giai đoạn hiện nay.