Tiêu đề: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO PHÙ HỢP TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân - Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh, được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường. Đối tượng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, người học có được kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có được khi phải giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có,...Các hoạt động TNST muốn đạt được hiệu quả rất cần thiết đó là vấn đề lập kế hoạch và lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động TNST phù hợp trong nhà trường phổ thông hiện nay.