Tiêu đề: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TOÁN PHỔ THÔNG - TS. Nguyễn Văn Dũng, TS. Lê Trung Hiếu, ThS. Nguyễn Trung Hiếu, ThS. Võ Đức Thịnh
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng, TS. Lê Trung Hiếu, ThS. Nguyễn Trung Hiếu, ThS. Võ Đức Thịnh - Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:       Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra một số đề xuất đối với đội ngũ đứng lớp bồi dưỡng, đội ngũ được bồi dưỡng, hình thức tổ chức và đánh giá phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên toán phổ thông.