Tiêu đề: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY - ThS. Hồ Ngọc Pha
Tác giả: ThS. Hồ Ngọc Pha - Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: