Tiêu đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG - ThS. Phan Hoàng Mau, ThS. Vũ Trung Kiên
Tác giả: ThS. Phan Hoàng Mau, ThS. Vũ Trung Kiên - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tóm tắt:
      Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đứng trước những đòi hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề hiện nay chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu. Điều đó đòi hỏi sự cần thiết phải xây dựng những giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trong tình hình mới.