Tiêu đề: NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ - CN.Hoàng Tiến Chính
Tác giả: CN. Hoàng Tiến Chính - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu
Tóm tắt:
     Đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này, trước khi bồi dưỡng giáo viên phải khảo sát đối tượng bồi dưỡng và những đối tượng có liên quan đến đối tượng bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng phải giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ: dạy chữ, dạy người; dạy người thông qua bài dạy, thông qua hoạt động trải nghiệm. Mục tiêu dạy chữ, dạy người để phát triển năng lực cho học sinh.