Tiêu đề: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - ThS. Trịnh Phi Hoành
Tác giả: ThS. Trịnh Phi Hoành - Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
      Trên cơ sở phân tích thực trạng và sự cần thiết của công tác bồi dưỡng giáo viên (BDGV), bài báo để xuất các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động BDGV ở vùng ĐBSCL. Các nhiệm vụ và giải pháp gồm tăng cường sự liên hết giữa cơ sở đào tạo, BDGV với cơ sở sử dụng, tuyển dụng GV; nâng cao nhận thức của GV và cán bộ quản lý về vai trò, ý nghĩa của công tác BDGV; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; quy trình và nội dung bồi dưỡng.