Tiêu đề: NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI DÀNH CHO GIÁO VIÊN - TS. Phan Ngọc Thạch
Tác giả: TS. Phan Ngọc Thạch - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
   Professional development has been defined in different ways. In this paper, professional development is considered a collaborative process by both organisations and individual teachers. Also, the paper introduces four popular models of professional development for teachers: Standardised Teacher Professional Development, Site-based Teacher Professional Development, Self-directed Teacher Professional Development, and Edcamps.