Tiêu đề: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM SAU 2015 - ThS. Nguyễn Văn Thăng, ThS. Lưu Văn Hoàng, ThS. Hồ Hữu Kiêm
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thăng, ThS. Lưu Văn Hoàng, ThS. Hồ Hữu Kiêm - Khoa Sư phạm, Trường ĐH Thủ Dầu Một
Tóm tắt:      Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo không chỉ đặt ra nhiệm vụ mới cho công tác đào tạo ở các trường sư phạm mà còn đặt ra nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  (GV) phổ thông giúp họ thực hiện tốt nội dung chương trình sách giáo khoa (CT-SGK) mới là việc làm cần thiết. Bài viết này chúng tôi chỉ bàn đến những vấn đề cơ bản định hướng việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam trong đó tập trung vào CT- SGK mới sau 2015 và vai trò nhiệm vụ của trường ĐH Đồng Tháp trong công tác bồi dưỡng GV.