Tiêu đề: THỰC TRẠNG GIÁO VIÊN MẦM NON VÙNG ĐBSCL VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QUA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG - ThS.Huỳnh Khải Vinh, ThS. Vũ Văn Đức
Tác giả: ThS. Huỳnh Khải Vinh, ThS. Vũ Văn Đức - Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
      Nghị quyết số 29-NQ/TWđã đề ra mục  tiêu cho từng cấp học và những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo Nghị quyết nêu “bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm”.

      Để cụ thể hóa nhiệm vụ trên, trong phạm vi ngành Mầm non, bài viết dựa trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long để đề ra giải pháp về bồi dưỡng nhằm góp phần phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong khu vực.