Tiêu đề: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - ThS. Vũ Văn Đức
Tác giả: ThS. Vũ Văn Đức - Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
    Theo Báo cáo về Phát triển giáo dục, đào tạo và doanh nghiệp các tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015, phương hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 (2015) của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (2015) [2], thì  số giáo viên (GV) tiểu học đạt chuẩn là 97,8%; riêng tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn là 99,04%, trong đó trên chuẩn là 74,95%. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, nhưng năng lực chuyên môn hạn chế là thực trạng của đội ngũ nhà giáo trong khu vực ĐBSCL. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi đề cập nguyên nhân của thực trạng trên, đó là: quá trình đào tạo (hay trình độ gốc) và những con đường bồi dưỡng để đạt chuẩn và trên chuẩn của đội ngũ GV tiểu học khu vực ĐBSCL, từ đó xác định những hạn chế để đề ra các giải pháp trong hoạt động bồi dưỡng nhằm phát triển đội ngũ GV tiểu học, đáp ứng nhu cầu đổi mới.