Tiêu đề: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TS. Nguyễn Ngọc Hiền, ThS. Vũ Văn Đức
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Hiền, ThS. Vũ Văn Đức - Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đề ra những định hướng, mục tiêu, và nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đó là về phát triển đội ngũ giáo viên.

     Để hiện thực hóa nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng nhu cầu đổi mới, một trong những giải pháp quan trọng có tính quyết định trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là bồi dưỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý
cơ sở giáo  dục (CBQLCSGD) phổ thông.


     Hoạt động này càng có ý nghĩa khi mà theo số liệu thống kê năm 2015, số giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn là 98,6%; giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn là 97,5% [2]. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, tuy nhiên năng lực chuyên môn có lại không tỉ lệ thuận với các con số này.