Tiêu đề: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 - TS. Phạm Hữu Ngãi
Tác giả: TS. Phạm Hữu Ngãi - Văn phòng Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Đồng Tháp
Tóm tắt: