Tiêu đề: ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VỚI VIỆC BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - ThS. Lê Thanh Bình
Tác giả: ThS Lê Thanh Bình - Khoa QLGD&TLGD, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: