Tiêu đề: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015 - TS. Phùng Thái Dương
Tác giả: TS. Phùng Thái Dương – Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 đang được triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội, bên cạnh môn học còn có nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo(HĐTNST). Để giúp giáo viên không cảm thấy “lạc hậu”, có thể giảng dạy, hướng dẫn HĐTNST cho học sinh ngay sau khi chương trình mới ban hành, bài viết sẽ tập trung phân tích một số nội dung: chương trình giáo dục phổ thông mới-những điểm cần lưu ý, HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tầm quan trọng của HĐTNST, phương thức và biện pháp nhằm triển khai HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong tình hình hiện nay việc tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới trong đó có nội dung HĐTNST là yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa “sống còn” đối với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông dự kiến được triển khai đại trà vào năm 2018.