Tiêu đề: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KIẾN THỨC VỀ ĐIỆN NĂNG - TS. Nguyễn Hoàng Anh
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Anh - Khoa SP Lý – KTCN, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
    Đổi mới phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức dạy học là một trong những việc làm có hiệu quả trong việc đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục trong thời đại mới. Day học tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) cho học sinh (HS) trong giai đoạn hiện nay phù hợp với mục tiêu đổi mới và nhu cầu học tập của HS. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày phương pháp dạy học dự án (DHDA) để tổ chức HĐTNST cho HS trong dạy học vật lí (DHVL), qua đó hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực cho HS.