Tiêu đề: TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG - TS. Phùng Thái Dương
Tác giả: TS. Phùng Thái Dương – Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
     Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến triển khai đại trà vào năm 2018, ngoài các môn học còn có nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo(HĐTNST). Trước yêu cầu thực tiễn trên đặt ra nhiệm vụ cấp bách hiện nay là cán bộ quản lý, giáo viên cần phải được thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn về HĐTNST. Trên cơ sở phối hợp các bên, nhóm nghiên cứu Địa lý, Trường đại học Đồng Tháp đã tham gia hoạt động bồi dưỡng nội dung HĐTNST cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh những mặt được vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục cho các khóa bồi dưỡng tiếp theo. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, bài viết sẽ tập trung phân tích một số vấn đề sau: làm rõ HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới; khung chương trình bồi dưỡng trong thời gian qua; tổng hợp phân tích phiếu khảo sát học viên; những đề xuất, mong muốn của học viên; đánh giá những thuận lợi và khó khăn. Bên cạnh chúng tôi còn định hướng khung chương trình; đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới được tốt hơn. Có thể nói đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp giáo viên không cảm thấy “lạc hậu”, có thể giảng dạy, hướng dẫn hoạt động TNST cho học sinh ngay sau khi chương trình mới ban hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay.