Tiêu đề: DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - ThS. Phan Thị Hiệp
Tác giả: ThS. Phan Thị Hiệp – Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
    Bài báo trình bày sơ lược về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nội dung và mục tiêu của việc dạy học các yếu tố hình học ở Tiểu học. Sau đó, chúng tôi giới thiệu một số tình huống có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo để học sinh chủ động chiến lĩnh tri thức, nâng cao năng lực tư duy, sáng tạo.