Tiêu đề: XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH - ThS. Phan Thị Hiệp, TS. Trần Lê Nam
Tác giả: ThS. Phan Thị Hiệp – Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, TS. Trần Lê Nam – Khoa SP Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
    Bài báo cáo xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học chủ đề diện tích – thể tích ở hình học không gian ở lớp 12. Thông qua các hoạt động, học sinh sẽ vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải một số bài toán thực tế. Từ đó, các em được phát triển năng lực khám phá, sáng tạo, năng lực hoạt động và tổ chức hoạt động.