Tiêu đề: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG MÔN TIN HỌC BẰNG HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN - ThS. Nguyễn Hữu Duyệt
Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Duyệt - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: