Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin

6/15/2017 1:46:01 PM
Tổ chức triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

5/8/2017 9:31:53 AM
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/6/2017

Hội thảo "Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp"

3/22/2017 11:03:23 AM
Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tổ chức Hội thảo "Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp"

Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp”

2/17/2017 3:22:15 PM
Thời gian và địa chỉ nhận bài: Bài biết gửi về email ttbdng@dthu.edu.vn trước ngày 16 tháng 03 năm 2017.

Kế hoạch khai giảng và lịch dạy - học "Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học"

2/7/2017 9:25:29 AM
<< < 1 > >>