Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo

12/6/2017 4:22:59 PM
Ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-ĐHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Quy trình phát triển giảng viên bồi dưỡng và Quy trình phân công giảng dạy

11/8/2017 3:14:58 PM
Hướng dẫn bổ sung giảng viên mới tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng và quy trình phân công giảng dạy
<< < 1 > >>