Giới thiệu trung tâm


(16/12/2016) 152

  - Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo được thành lập ngày 26/8/2015 theo Quyết định số 633/QĐ-ĐHĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, chính thức hoạt động kể từ ngày 1/9/2016.

- Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo bao gồm:
   + Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động và chương trình bồi dưỡng.
   + Nhiệm vụ:
       a)  Phát triển hoạt động bồi dưỡng: Xây dựng, thực hiện kế hoạch hợp tác và hợp đồng bồi dưỡng; quảng bá hình ảnh, chương trình bồi dưỡng; mở rộng hợp tác bồi dưỡng với các cơ sở giáo dục; các Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, đơn vị khác liên quan đến hoạt động bồi dưỡng ;
b)  Phát triển các chương trình bồi dưỡng;
c)  Tổ chức và quản lý các khóa bồi dưỡng, lớp chuyên đề;
d)  Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học có liên quan tới hoạt động bồi dưỡng;
e)  Liên kết với các khoa, đơn vị trong trường và các cơ sở bồi dưỡng trong nước để thực hiện các khóa, lớp bồi dưỡng.
f)  Quản lý nguồn lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.
g)  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Thông tin liên hệ:
    + Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, phòng 204B2, trường Đại học Đồng Tháp
        (số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

    + Số điện thoại: 0277 383 0 383

    + Email: ttbdng@dthu.edu.vn