Mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học


(13/01/2017) 1219


     Theo Thông tư liên tịch số 36/201/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (các hạng I, II, III) đang làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, trường cao đẳng công lập đều phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

     Căn cứ Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016;

     Nhà trường thông báo đến tất cả giảng viên chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học đăng ký học bổ sung.

     Thông tin về khóa học: vui lòng xem tập tin đính kèm!