Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng


(13/01/2017) 655


     Học viên học theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013;

     Riêng học viên đã tốt nghiệp các ngành sư phạm hoặc đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên phổ thông: Học đầu đủ 10 tín chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc từ học phần 1 đến học phần 6 của chương trình bồi dưỡng này.

 

     Học viên tích lũy (có điểm từ 5 trở lên) đủ các môn học trong Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Chương trình bồi dưỡng áp dụng theo Học chế tín chỉ, có bảo lưu kết quả học tập cho các môn học đã tích lũy còn trong thời gian bảo lưu theo quy định.