BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN


(28/10/2021) 137

Tuyển sinh: 
Viên chức đang làm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
- Người có trình độ nghề nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên sẽ được tuyển vào làm viên chức làm công tác thư viện.