Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (hình thức trực tuyến)


(16/11/2021) 579

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY (HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN) 
Áp dụng chương trình và quy định về đối tượng tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tương ứng với hạng, bậc chức danh của học viên đăng ký tham gia bồi dưỡng:
- Giáo viên THPT, THCS: Hạng I, hạng II, hạng III
- Giáo viên tiểu học, mầm non: Hạng II, hạng III
* giáo viên xem Thông tư 01, 02, 03, 04 ban hành ngày 02/02/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo để tham gia lớp học cho phù hợp (có đính kèm thông báo)