Thông báo số 1522/TB-ĐHĐT tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; Giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên; Giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa Lý đáp ứng chương trình GDPT 2018


(23/12/2021) 2084

Thông báo số 1522/TB-ĐHĐT tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; Giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên; Giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa Lý đáp ứng chương trình GDPT 2018