THÔNG BÁO SỐ 264/TB-ĐHĐT TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN (HẠNG III) VÀ GIÁO VIÊN CHÍNH (HẠNG II)


(23/02/2022) 781

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN (HẠNG III) VÀ GIÁO VIÊN CHÍNH (HẠNG II)
Thông báo số 264/TB-ĐHĐT tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) và giáo viên chính (hạng II)