BỒI DƯỠNG CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

28/10/2021
Quyết đinh về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN

28/10/2021
Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

BỒI DƯỠNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

28/10/2021
Quyết đinh về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

THĂNG HẠNG

28/10/2021
Công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Qúy Trường tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

26/10/2021
Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008
<< < 1 > >>