Nhân sự trung tâm bồi dưỡng nhà giáo


Nguyễn Hữu Duyệt

Nguyễn Hữu Duyệt

Chức vụ: Giám đốc

Học vị: ThS, GVC

Điện thoại:

Email: nhduyet@dthu.edu.vn


Nguyễn Thuận Quý

Nguyễn Thuận Quý

Chức vụ: Phó Giám đốc

Học vị: TS

Điện thoại:

Email: ntquy@dthu.edu.vn


Đặng Thị Tiến Thành

Đặng Thị Tiến Thành

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: dttthanh@dthu.edu.vn


Phan Lưu Đức Huy

Phan Lưu Đức Huy

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thị Phương Mai

Nguyễn Thị Phương Mai

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: mainguyen.mnhh@gmail.com


Nguyễn Thị Như Ngọc

Nguyễn Thị Như Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ntnngoc@dthu.edu.vn