• Họ tên: Đặng Thị Tiến Thành
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học vị: Cử nhân
  • E-mail: dttthanh@dthu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học  • Phân công nhiệm vụ

  • - Xây dựng kế hoạch khai giảng, phân công giảng dạy (phối hợp với các trưởng nhóm), xây dựng thời khóa biểu;
    - Văn thư, giáo vụ;
    - Phối hợp kiểm tra hồ sơ học viên theo sự phân công.