Thông báo số 1: Hội thảo "Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trong khu vực ĐBSCL"


12/28/2016 8:37:02 AM

1. Mục đích hội thảo
     - Tạo sự hợp tác đồng bộ hơn nữa trong hoạt động bồi dưỡng giữa các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, các Trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Đồng Tháp. 
     - Tạo cơ hội để các nhà giáo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý. 
2. Nội dung hội thảo
   Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng nhà giáo các cấp (mầm non; tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông), xác định nguyên nhân để tìm ra các giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới của hoạt động bồi dưỡng nhà giáo, hội thảo sẽ đi sâu vào các vấn đề cơ bản sau:
a) Thực trạng của đội ngũ nhà giáo (bao gồm giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp) trong đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà và nguyên nhân của các thực trạng;
b) Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo các cấp học gồm:
     -    Nội dung và phương thức bồi dưỡng;
     -    Quản lý hoạt động bồi dưỡng;
-    Vai trò và sự phối hợp giữa các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, các Trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Đồng Tháp trong hoạt động bồi dưỡng;
c) Kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về hoạt động bồi dưỡng nhà giáo; 
d) Và những vấn đề khác có liên quan khác về hoạt động bồi dưỡng nhà giáo.
3. Thành phần tham dự hội thảo
a) Lãnh đạo các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, TTGDTX vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Đồng Tháp.
b)  Giáo viên mầm non, tiểu học, phổ thông và giảng viên đăng ký tham dự hoặc viết bài.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo.
a) Thời gian: Dự kiến  8h ngày 07/01/2017.
b) Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp, số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
5. Thể lệ và thời gian viết bài cho kỷ yếu hội thảo
a) Thể lệ
   - Bài viết tham gia hội thảo được đánh máy trên khổ giấy A4, tối đa 08 trang; font chữ Times new roman, cỡ chữ 13; cách dòng 1.5 pt, lề trên 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề dưới 2cm. 
- Các tác giả hoặc nhóm tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email để Ban tổ chức tiện liên lạc.
- Bài viết gửi về Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp dạng văn bản mềm, định dạng tập tin kiểu doc về địa chỉ E-mail: ttbdng@dthu.edu.vn
b) Thời gian nhận bài:
   + Tóm tắt báo cáo: Trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.
   + Toàn văn: Trước ngày 24 tháng 12 năm 2016.
6. Thông tin đăng ký tham dự 
    Đại biểu gởi thông tin đăng ký tham dự theo mẫu trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 về địa chỉ E-mail: ttbdng@dthu.edu.vn.
Trường Đại học Đồng Tháp rất mong nhận được sự hợp tác, tham gia nhiệt tình của các nhà quản lý, giảng viên, giáo viên và các nhà khoa học.
Trân trọng./.
(Trích thông báo số 570/TB-ĐHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016)

Tập Tin Đính Kèm