Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp”


2/17/2017 3:22:15 PM

    Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTBDNG ngày 10/02/2017 về Tổ chức hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp” của Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
    Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo thông báo tổ chức hội thảo“Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp” như sau:
1. Mục đích hội thảo

    Chuẩn bị nội dung, phương pháp và nhân lực cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp.
2. Nội dung hội thảo

    - Về dạy học tích hợp ở trường trung học đáp ứng yêu cầu chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015;
    -  Nâng cao năng lực hoạt động bồi dưỡng dạy học tích hợp cho giáo viên phổ thông.
3. Đi tượng tham gia

    - Giảng viên dạy các ngành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Tháp;
    - Giáo viên trung học phổ thông.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức

    - Hội thảo dự kiến tổ chức lúc 8 giờ ngày 25/03/2017.
    - Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hiệu bộ - Trường Đại học đồng Tháp.
5. Thể lệ, thời gian và địa chỉ nhận bài viết

    -  Thể lệ:
        + Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, tối đa 08 trang; tiêu đề bài viết trình bày bằng chữ in hoa, đậm; font chữ Times new roman, cỡ chữ 13; cách dòng 1.5 pt, lề trên 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề dưới 2cm. Định dạng tập tin kiểu .doc (word 2003).
        + Tác giả hoặc nhóm tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh phía dưới tiêu đề bài viết. Các thông tin: nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email phía cuối bài viết để Ban tổ chức tiện liên lạc.
    - Thời gian và địa chỉ nhận bài: Bài biết gửi về địa chỉ E-mail: ttbdng@dthu.edu.vn trước ngày 16 tháng 03 năm 2017.

(Trích thông báo số 02/TB-TTBDNG ngày 17 tháng 02 năm 2017)

Tập Tin Đính Kèm